Агенција обавља сљедеће дјелатности:

Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде

Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности

Интернетски портал

Савјетовање које се односи на пословање и остало управљање

Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења

Испитује кретања на домаћем и страном тржишту

Идентификује, прикупља, припрема и израђује пројекте из свих области

Обезбјеђује стручне и консалтинг услуге, информације и професионално усавршавање за развој домаћег предузетништва

Даје подршку повећању запошљавања, преквалификацији и доквалификацији радника

Врши промоцију предузетништва, кроз израду промотивног материјала и учешће на сајмовима и изложбама

Сарађује са међународним организацијама и институцијама на размјени искустава, знања и нових метода, у области мале привреде и предузетништва

Успоставља централни регистар, односно јединствену електронску базу података о постојећим привредним субјектима на подручју општине Станари, као и информациони систем статистичких података и информација од значаја за развој привредних субјеката

Обезбјеђује реализацију Програма подстицаја развоја малих и средњих предузећа општине Станари, као и реализацију осталих развојних планова и аката општине Станари, из области привреде

Прати, анализира и извјештава Скупштину општине Станари о резултатима подстицајних мјера, - обавља и друге послове и задатке у вези подстицања привредног развоја, у складу са законом, Статутом или захтјевом оснивача

Остале стручне, научне и техничке дјелатности